.gitignore 128 Bytes
Newer Older
1
*
2
!.gitignore
3 4
!edulabs-perigrafi.odt
!APOFASI_EGKRISIS_PRODIAGRAFON_EXOPLISMOU_TPE.pdf
5 6
!prodiagrafes_edulabs.pdf
!psifiakos.pdf