Commit 654bb969 authored by Χάρης Παπαδόπουλος's avatar Χάρης Παπαδόπουλος
Browse files

Merge branch 'loginpage' into 'develop'

Loginpage

See merge request !16
parents 854b26fa f73159d0
import { AMKAFILL_SAVE } from '../constants';
import { Injectable } from '@angular/core';
import { NgRedux } from 'ng2-redux';
import { IAppState } from '../store';
@Injectable()
export class AmkaFillsActions {
constructor(
private _ngRedux: NgRedux<IAppState>) {}
saveAmkaFills = (amkaFills) => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: AMKAFILL_SAVE,
payload: {
amkaFills
}
});
};
}
\ No newline at end of file
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
const constants_1 = require("../constants");
const core_1 = require("@angular/core");
const ng2_redux_1 = require("ng2-redux");
const helper_data_service_1 = require("../services/helper-data-service");
let CourseFieldsActions = class CourseFieldsActions {
constructor(_ngRedux, _hds) {
this._ngRedux = _ngRedux;
this._hds = _hds;
this.getCourseFields = () => {
const { courseFields } = this._ngRedux.getState();
if (courseFields.size === 0) {
return this._hds.getCourseFields().then(courseFields => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: constants_1.COURSEFIELDS_RECEIVED,
payload: {
courseFields
}
});
});
}
};
this.saveCourseFieldsSelected = (courseFieldsSelected) => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: constants_1.COURSEFIELDS_SELECTED_SAVE,
payload: {
courseFieldsSelected
}
});
};
}
};
CourseFieldsActions = __decorate([
core_1.Injectable(),
__metadata("design:paramtypes", [ng2_redux_1.NgRedux,
helper_data_service_1.HelperDataService])
], CourseFieldsActions);
exports.CourseFieldsActions = CourseFieldsActions;
//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJmaWxlIjoiY291cnNlZmllbGRzLmFjdGlvbnMuanMiLCJzb3VyY2VSb290IjoiIiwic291cmNlcyI6WyJjb3Vyc2VmaWVsZHMuYWN0aW9ucy50cyJdLCJuYW1lcyI6W10sIm1hcHBpbmdzIjoiOzs7Ozs7Ozs7O0FBQUEsNENBQWlGO0FBQ2pGLHdDQUEyQztBQUMzQyx5Q0FBb0M7QUFFcEMseUVBQW9FO0FBR3BFLElBQWEsbUJBQW1CLEdBQWhDO0lBQ0UsWUFDVSxRQUE0QixFQUM1QixJQUF1QjtRQUR2QixhQUFRLEdBQVIsUUFBUSxDQUFvQjtRQUM1QixTQUFJLEdBQUosSUFBSSxDQUFtQjtRQUVqQyxvQkFBZSxHQUFHO1lBQ2hCLE1BQU0sRUFBRSxZQUFZLEVBQUUsR0FBRyxJQUFJLENBQUMsUUFBUSxDQUFDLFFBQVEsRUFBRSxDQUFDO1lBQ2xELEVBQUUsQ0FBQyxDQUFDLFlBQVksQ0FBQyxJQUFJLEtBQUssQ0FBQyxDQUFDLENBQUMsQ0FBQztnQkFDMUIsTUFBTSxDQUFDLElBQUksQ0FBQyxJQUFJLENBQUMsZUFBZSxFQUFFLENBQUMsSUFBSSxDQUFDLFlBQVk7b0JBQ2hELE1BQU0sQ0FBQyxJQUFJLENBQUMsUUFBUSxDQUFDLFFBQVEsQ0FBQzt3QkFDMUIsSUFBSSxFQUFFLGlDQUFxQjt3QkFDM0IsT0FBTyxFQUFFOzRCQUNMLFlBQVk7eUJBQ2Y7cUJBQ0osQ0FBQyxDQUFDO2dCQUNQLENBQUMsQ0FBQyxDQUFDO1lBQ1AsQ0FBQztRQUNILENBQUMsQ0FBQztRQUVGLDZCQUF3QixHQUFHLENBQUMsb0JBQW9CO1lBQzVDLE1BQU0sQ0FBQyxJQUFJLENBQUMsUUFBUSxDQUFDLFFBQVEsQ0FBQztnQkFDNUIsSUFBSSxFQUFFLHNDQUEwQjtnQkFDaEMsT0FBTyxFQUFFO29CQUNQLG9CQUFvQjtpQkFDckI7YUFDRixDQUFDLENBQUM7UUFDUCxDQUFDLENBQUM7SUF2QmtDLENBQUM7Q0F5QnRDLENBQUE7QUE1QlksbUJBQW1CO0lBRC9CLGlCQUFVLEVBQUU7cUNBR1MsbUJBQU87UUFDWCx1Q0FBaUI7R0FIdEIsbUJBQW1CLENBNEIvQjtBQTVCWSxrREFBbUIifQ==
\ No newline at end of file
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
const constants_1 = require("../constants");
const core_1 = require("@angular/core");
const ng2_redux_1 = require("ng2-redux");
let EpalClassesActions = class EpalClassesActions {
constructor(_ngRedux) {
this._ngRedux = _ngRedux;
this.saveEpalClassesSelected = (epalClasses) => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: constants_1.EPALCLASSES_SAVE,
payload: {
epalClasses
}
});
};
}
};
EpalClassesActions = __decorate([
core_1.Injectable(),
__metadata("design:paramtypes", [ng2_redux_1.NgRedux])
], EpalClassesActions);
exports.EpalClassesActions = EpalClassesActions;
//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJmaWxlIjoiZXBhbGNsYXNzLmFjdGlvbnMuanMiLCJzb3VyY2VSb290IjoiIiwic291cmNlcyI6WyJlcGFsY2xhc3MuYWN0aW9ucy50cyJdLCJuYW1lcyI6W10sIm1hcHBpbmdzIjoiOzs7Ozs7Ozs7O0FBQUEsNENBQXNFO0FBQ3RFLHdDQUEyQztBQUMzQyx5Q0FBb0M7QUFLcEMsSUFBYSxrQkFBa0IsR0FBL0I7SUFDRSxZQUNVLFFBQTRCO1FBQTVCLGFBQVEsR0FBUixRQUFRLENBQW9CO1FBR3RDLDRCQUF1QixHQUFHLENBQUMsV0FBVztZQUNsQyxNQUFNLENBQUMsSUFBSSxDQUFDLFFBQVEsQ0FBQyxRQUFRLENBQUM7Z0JBQzVCLElBQUksRUFBRSw0QkFBZ0I7Z0JBQ3RCLE9BQU8sRUFBRTtvQkFDUCxXQUFXO2lCQUNaO2FBQ0YsQ0FBQyxDQUFDO1FBQ1AsQ0FBQyxDQUFDO0lBVnVDLENBQUM7Q0FZM0MsQ0FBQTtBQWRZLGtCQUFrQjtJQUQ5QixpQkFBVSxFQUFFO3FDQUdTLG1CQUFPO0dBRmhCLGtCQUFrQixDQWM5QjtBQWRZLGdEQUFrQiJ9
\ No newline at end of file
import { EPALCLASSES_SAVE } from '../constants';
import { Injectable } from '@angular/core';
import { NgRedux } from 'ng2-redux';
import { IAppState } from '../store';
@Injectable()
export class EpalClassesActions {
constructor(
private _ngRedux: NgRedux<IAppState>) {}
saveEpalClassesSelected = (epalClasses) => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: EPALCLASSES_SAVE,
payload: {
epalClasses
}
});
};
}
"use strict";
const coursefields_actions_1 = require("./coursefields.actions");
exports.CourseFieldsActions = coursefields_actions_1.CourseFieldsActions;
const sectorfields_actions_1 = require("./sectorfields.actions");
exports.SectorFieldsActions = sectorfields_actions_1.SectorFieldsActions;
const regionschools_actions_1 = require("./regionschools.actions");
exports.RegionSchoolsActions = regionschools_actions_1.RegionSchoolsActions;
const sectorcourses_actions_1 = require("./sectorcourses.actions");
exports.SectorCoursesActions = sectorcourses_actions_1.SectorCoursesActions;
const studentdatafields_actions_1 = require("./studentdatafields.actions");
exports.StudentDataFieldsActions = studentdatafields_actions_1.StudentDataFieldsActions;
const epalclass_actions_1 = require("./epalclass.actions");
exports.EpalClassesActions = epalclass_actions_1.EpalClassesActions;
const ACTION_PROVIDERS = [coursefields_actions_1.CourseFieldsActions, sectorfields_actions_1.SectorFieldsActions, regionschools_actions_1.RegionSchoolsActions, sectorcourses_actions_1.SectorCoursesActions, studentdatafields_actions_1.StudentDataFieldsActions, ClassFieldsActions];
exports.ACTION_PROVIDERS = ACTION_PROVIDERS;
//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJmaWxlIjoiaW5kZXguanMiLCJzb3VyY2VSb290IjoiIiwic291cmNlcyI6WyJpbmRleC50cyJdLCJuYW1lcyI6W10sIm1hcHBpbmdzIjoiO0FBQUEsaUVBQTZEO0FBUzNELHlFQUFtQjtBQVJyQixpRUFBNkQ7QUFTM0QseUVBQW1CO0FBUnJCLG1FQUErRDtBQVM3RCw0RUFBb0I7QUFSdEIsbUVBQStEO0FBUzdELDRFQUFvQjtBQVJ0QiwyRUFBdUU7QUFTckUsd0ZBQXdCO0FBUjFCLDJEQUF5RDtBQVN2RCxvRUFBa0I7QUFScEIsTUFBTSxnQkFBZ0IsR0FBRyxDQUFFLDBDQUFtQixFQUFFLDBDQUFtQixFQUFFLDRDQUFvQixFQUFFLDRDQUFvQixFQUFFLG9EQUF3QixFQUFFLGtCQUFrQixDQUFFLENBQUM7QUFTOUosNENBQWdCIn0=
\ No newline at end of file
......@@ -3,7 +3,9 @@ import { SectorFieldsActions } from './sectorfields.actions';
import { RegionSchoolsActions } from './regionschools.actions';
import { SectorCoursesActions } from './sectorcourses.actions';
import { StudentDataFieldsActions } from './studentdatafields.actions';
const ACTION_PROVIDERS = [ CourseFieldsActions, SectorFieldsActions, RegionSchoolsActions, SectorCoursesActions, StudentDataFieldsActions ];
import { EpalClassesActions } from './epalclass.actions';
import { AmkaFillsActions} from './amkafill.actions';
const ACTION_PROVIDERS = [ CourseFieldsActions, SectorFieldsActions, RegionSchoolsActions, SectorCoursesActions, StudentDataFieldsActions, EpalClassesActions, AmkaFillsActions ];
export {
CourseFieldsActions,
......@@ -11,5 +13,7 @@ export {
RegionSchoolsActions,
SectorCoursesActions,
StudentDataFieldsActions,
EpalClassesActions,
AmkaFillsActions,
ACTION_PROVIDERS,
};
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
const constants_1 = require("../constants");
const core_1 = require("@angular/core");
const ng2_redux_1 = require("ng2-redux");
const helper_data_service_1 = require("../services/helper-data-service");
let RegionSchoolsActions = class RegionSchoolsActions {
constructor(_ngRedux, _hds) {
this._ngRedux = _ngRedux;
this._hds = _hds;
this.getRegionSchools = () => {
const { regions } = this._ngRedux.getState();
if (regions.size === 0) {
return this._hds.getRegionsWithSchools().then(regions => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: constants_1.REGIONSCHOOLS_RECEIVED,
payload: {
regions
}
});
});
}
};
this.saveRegionSchoolsSelected = (regionSchoolsSelected) => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: constants_1.REGIONSCHOOLS_SELECTED_SAVE,
payload: {
regionSchoolsSelected
}
});
};
}
};
RegionSchoolsActions = __decorate([
core_1.Injectable(),
__metadata("design:paramtypes", [ng2_redux_1.NgRedux,
helper_data_service_1.HelperDataService])
], RegionSchoolsActions);
exports.RegionSchoolsActions = RegionSchoolsActions;
//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJmaWxlIjoicmVnaW9uc2Nob29scy5hY3Rpb25zLmpzIiwic291cmNlUm9vdCI6IiIsInNvdXJjZXMiOlsicmVnaW9uc2Nob29scy5hY3Rpb25zLnRzIl0sIm5hbWVzIjpbXSwibWFwcGluZ3MiOiI7Ozs7Ozs7Ozs7QUFBQSw0Q0FBbUY7QUFDbkYsd0NBQTJDO0FBQzNDLHlDQUFvQztBQUVwQyx5RUFBb0U7QUFHcEUsSUFBYSxvQkFBb0IsR0FBakM7SUFDRSxZQUNVLFFBQTRCLEVBQzVCLElBQXVCO1FBRHZCLGFBQVEsR0FBUixRQUFRLENBQW9CO1FBQzVCLFNBQUksR0FBSixJQUFJLENBQW1CO1FBRWpDLHFCQUFnQixHQUFHO1lBQ2pCLE1BQU0sRUFBRSxPQUFPLEVBQUUsR0FBRyxJQUFJLENBQUMsUUFBUSxDQUFDLFFBQVEsRUFBRSxDQUFDO1lBQzdDLEVBQUUsQ0FBQyxDQUFDLE9BQU8sQ0FBQyxJQUFJLEtBQUssQ0FBQyxDQUFDLENBQUMsQ0FBQztnQkFDckIsTUFBTSxDQUFDLElBQUksQ0FBQyxJQUFJLENBQUMscUJBQXFCLEVBQUUsQ0FBQyxJQUFJLENBQUMsT0FBTztvQkFDakQsTUFBTSxDQUFDLElBQUksQ0FBQyxRQUFRLENBQUMsUUFBUSxDQUFDO3dCQUMxQixJQUFJLEVBQUUsa0NBQXNCO3dCQUM1QixPQUFPLEVBQUU7NEJBQ0wsT0FBTzt5QkFDVjtxQkFDSixDQUFDLENBQUM7Z0JBQ1AsQ0FBQyxDQUFDLENBQUM7WUFDUCxDQUFDO1FBQ0gsQ0FBQyxDQUFDO1FBRUYsOEJBQXlCLEdBQUcsQ0FBQyxxQkFBcUI7WUFDOUMsTUFBTSxDQUFDLElBQUksQ0FBQyxRQUFRLENBQUMsUUFBUSxDQUFDO2dCQUM1QixJQUFJLEVBQUUsdUNBQTJCO2dCQUNqQyxPQUFPLEVBQUU7b0JBQ1AscUJBQXFCO2lCQUN0QjthQUNGLENBQUMsQ0FBQztRQUNQLENBQUMsQ0FBQztJQXZCa0MsQ0FBQztDQXlCdEMsQ0FBQTtBQTVCWSxvQkFBb0I7SUFEaEMsaUJBQVUsRUFBRTtxQ0FHUyxtQkFBTztRQUNYLHVDQUFpQjtHQUh0QixvQkFBb0IsQ0E0QmhDO0FBNUJZLG9EQUFvQiJ9
\ No newline at end of file
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
const constants_1 = require("../constants");
const core_1 = require("@angular/core");
const ng2_redux_1 = require("ng2-redux");
const helper_data_service_1 = require("../services/helper-data-service");
let SectorCoursesActions = class SectorCoursesActions {
constructor(_ngRedux, _hds) {
this._ngRedux = _ngRedux;
this._hds = _hds;
this.getSectorCourses = () => {
const { sectors } = this._ngRedux.getState();
if (sectors.size === 0) {
return this._hds.getSectorsWithCourses().then(sectors => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: constants_1.SECTORCOURSES_RECEIVED,
payload: {
sectors
}
});
});
}
};
this.saveSectorCoursesSelected = (sectorCoursesSelected) => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: constants_1.SECTORCOURSES_SELECTED_SAVE,
payload: {
sectorCoursesSelected
}
});
};
}
};
SectorCoursesActions = __decorate([
core_1.Injectable(),
__metadata("design:paramtypes", [ng2_redux_1.NgRedux,
helper_data_service_1.HelperDataService])
], SectorCoursesActions);
exports.SectorCoursesActions = SectorCoursesActions;
//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJmaWxlIjoic2VjdG9yY291cnNlcy5hY3Rpb25zLmpzIiwic291cmNlUm9vdCI6IiIsInNvdXJjZXMiOlsic2VjdG9yY291cnNlcy5hY3Rpb25zLnRzIl0sIm5hbWVzIjpbXSwibWFwcGluZ3MiOiI7Ozs7Ozs7Ozs7QUFBQSw0Q0FBbUY7QUFDbkYsd0NBQTJDO0FBQzNDLHlDQUFvQztBQUVwQyx5RUFBb0U7QUFHcEUsSUFBYSxvQkFBb0IsR0FBakM7SUFDRSxZQUNVLFFBQTRCLEVBQzVCLElBQXVCO1FBRHZCLGFBQVEsR0FBUixRQUFRLENBQW9CO1FBQzVCLFNBQUksR0FBSixJQUFJLENBQW1CO1FBRWpDLHFCQUFnQixHQUFHO1lBQ2pCLE1BQU0sRUFBRSxPQUFPLEVBQUUsR0FBRyxJQUFJLENBQUMsUUFBUSxDQUFDLFFBQVEsRUFBRSxDQUFDO1lBQzdDLEVBQUUsQ0FBQyxDQUFDLE9BQU8sQ0FBQyxJQUFJLEtBQUssQ0FBQyxDQUFDLENBQUMsQ0FBQztnQkFDckIsTUFBTSxDQUFDLElBQUksQ0FBQyxJQUFJLENBQUMscUJBQXFCLEVBQUUsQ0FBQyxJQUFJLENBQUMsT0FBTztvQkFDakQsTUFBTSxDQUFDLElBQUksQ0FBQyxRQUFRLENBQUMsUUFBUSxDQUFDO3dCQUMxQixJQUFJLEVBQUUsa0NBQXNCO3dCQUM1QixPQUFPLEVBQUU7NEJBQ0wsT0FBTzt5QkFDVjtxQkFDSixDQUFDLENBQUM7Z0JBQ1AsQ0FBQyxDQUFDLENBQUM7WUFDUCxDQUFDO1FBQ0gsQ0FBQyxDQUFDO1FBRUYsOEJBQXlCLEdBQUcsQ0FBQyxxQkFBcUI7WUFDOUMsTUFBTSxDQUFDLElBQUksQ0FBQyxRQUFRLENBQUMsUUFBUSxDQUFDO2dCQUM1QixJQUFJLEVBQUUsdUNBQTJCO2dCQUNqQyxPQUFPLEVBQUU7b0JBQ1AscUJBQXFCO2lCQUN0QjthQUNGLENBQUMsQ0FBQztRQUNQLENBQUMsQ0FBQztJQXZCa0MsQ0FBQztDQXlCdEMsQ0FBQTtBQTVCWSxvQkFBb0I7SUFEaEMsaUJBQVUsRUFBRTtxQ0FHUyxtQkFBTztRQUNYLHVDQUFpQjtHQUh0QixvQkFBb0IsQ0E0QmhDO0FBNUJZLG9EQUFvQiJ9
\ No newline at end of file
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
const constants_1 = require("../constants");
const core_1 = require("@angular/core");
const ng2_redux_1 = require("ng2-redux");
const helper_data_service_1 = require("../services/helper-data-service");
let SectorFieldsActions = class SectorFieldsActions {
constructor(_ngRedux, _hds) {
this._ngRedux = _ngRedux;
this._hds = _hds;
this.getSectorFields = () => {
const { sectorFields } = this._ngRedux.getState();
if (sectorFields.size === 0) {
return this._hds.getSectorFields().then(sectorFields => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: constants_1.SECTORFIELDS_RECEIVED,
payload: {
sectorFields
}
});
});
}
};
this.saveSectorFieldsSelected = (sectorFieldsSelected) => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: constants_1.SECTORFIELDS_SELECTED_SAVE,
payload: {
sectorFieldsSelected
}
});
};
}
};
SectorFieldsActions = __decorate([
core_1.Injectable(),
__metadata("design:paramtypes", [ng2_redux_1.NgRedux,
helper_data_service_1.HelperDataService])
], SectorFieldsActions);
exports.SectorFieldsActions = SectorFieldsActions;
//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJmaWxlIjoic2VjdG9yZmllbGRzLmFjdGlvbnMuanMiLCJzb3VyY2VSb290IjoiIiwic291cmNlcyI6WyJzZWN0b3JmaWVsZHMuYWN0aW9ucy50cyJdLCJuYW1lcyI6W10sIm1hcHBpbmdzIjoiOzs7Ozs7Ozs7O0FBQUEsNENBQWlGO0FBQ2pGLHdDQUEyQztBQUMzQyx5Q0FBb0M7QUFFcEMseUVBQW9FO0FBR3BFLElBQWEsbUJBQW1CLEdBQWhDO0lBQ0UsWUFDVSxRQUE0QixFQUM1QixJQUF1QjtRQUR2QixhQUFRLEdBQVIsUUFBUSxDQUFvQjtRQUM1QixTQUFJLEdBQUosSUFBSSxDQUFtQjtRQUVqQyxvQkFBZSxHQUFHO1lBQ2hCLE1BQU0sRUFBRSxZQUFZLEVBQUUsR0FBRyxJQUFJLENBQUMsUUFBUSxDQUFDLFFBQVEsRUFBRSxDQUFDO1lBQ2xELEVBQUUsQ0FBQyxDQUFDLFlBQVksQ0FBQyxJQUFJLEtBQUssQ0FBQyxDQUFDLENBQUMsQ0FBQztnQkFDMUIsTUFBTSxDQUFDLElBQUksQ0FBQyxJQUFJLENBQUMsZUFBZSxFQUFFLENBQUMsSUFBSSxDQUFDLFlBQVk7b0JBQ2hELE1BQU0sQ0FBQyxJQUFJLENBQUMsUUFBUSxDQUFDLFFBQVEsQ0FBQzt3QkFDMUIsSUFBSSxFQUFFLGlDQUFxQjt3QkFDM0IsT0FBTyxFQUFFOzRCQUNMLFlBQVk7eUJBQ2Y7cUJBQ0osQ0FBQyxDQUFDO2dCQUNQLENBQUMsQ0FBQyxDQUFDO1lBQ1AsQ0FBQztRQUNILENBQUMsQ0FBQztRQUVGLDZCQUF3QixHQUFHLENBQUMsb0JBQW9CO1lBQzVDLE1BQU0sQ0FBQyxJQUFJLENBQUMsUUFBUSxDQUFDLFFBQVEsQ0FBQztnQkFDNUIsSUFBSSxFQUFFLHNDQUEwQjtnQkFDaEMsT0FBTyxFQUFFO29CQUNQLG9CQUFvQjtpQkFDckI7YUFDRixDQUFDLENBQUM7UUFDUCxDQUFDLENBQUM7SUF2QmtDLENBQUM7Q0F5QnRDLENBQUE7QUE1QlksbUJBQW1CO0lBRC9CLGlCQUFVLEVBQUU7cUNBR1MsbUJBQU87UUFDWCx1Q0FBaUI7R0FIdEIsbUJBQW1CLENBNEIvQjtBQTVCWSxrREFBbUIifQ==
\ No newline at end of file
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
const constants_1 = require("../constants");
const core_1 = require("@angular/core");
const ng2_redux_1 = require("ng2-redux");
let StudentDataFieldsActions = class StudentDataFieldsActions {
constructor(_ngRedux) {
this._ngRedux = _ngRedux;
this.saveStudentDataFields = (studentDataFields) => {
return this._ngRedux.dispatch({
type: constants_1.STUDENTDATAFIELDS_SAVE,
payload: {
studentDataFields
}
});
};
}
};
StudentDataFieldsActions = __decorate([
core_1.Injectable(),
__metadata("design:paramtypes", [ng2_redux_1.NgRedux])
], StudentDataFieldsActions);
exports.StudentDataFieldsActions = StudentDataFieldsActions;
//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJmaWxlIjoic3R1ZGVudGRhdGFmaWVsZHMuYWN0aW9ucy5qcyIsInNvdXJjZVJvb3QiOiIiLCJzb3VyY2VzIjpbInN0dWRlbnRkYXRhZmllbGRzLmFjdGlvbnMudHMiXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6Ijs7Ozs7Ozs7OztBQUFBLDRDQUFrRjtBQUNsRix3Q0FBMkM7QUFDM0MseUNBQW9DO0FBT3BDLElBQWEsd0JBQXdCLEdBQXJDO0lBQ0UsWUFDVSxRQUE0QjtRQUE1QixhQUFRLEdBQVIsUUFBUSxDQUFvQjtRQUV0QywwQkFBcUIsR0FBRyxDQUFDLGlCQUFpQjtZQUV0QyxNQUFNLENBQUMsSUFBSSxDQUFDLFFBQVEsQ0FBQyxRQUFRLENBQUM7Z0JBQzVCLElBQUksRUFBRSxrQ0FBc0I7Z0JBQzVCLE9BQU8sRUFBRTtvQkFDUCxpQkFBaUI7aUJBQ2xCO2FBRUYsQ0FBQyxDQUFDO1FBRVAsQ0FBQyxDQUFDO0lBWnVDLENBQUM7Q0FjM0MsQ0FBQTtBQWhCWSx3QkFBd0I7SUFEcEMsaUJBQVUsRUFBRTtxQ0FHUyxtQkFBTztHQUZoQix3QkFBd0IsQ0FnQnBDO0FBaEJZLDREQUF3QiJ9
\ No newline at end of file
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
require("reflect-metadata");
require("babel-polyfill");
require("core-js/es6");
require("core-js/es7/reflect");
const core_1 = require("@angular/core");
const ng2_redux_1 = require("ng2-redux");
const platform_browser_1 = require("@angular/platform-browser");
const forms_1 = require("@angular/forms");
const router_1 = require("@angular/router");
const http_1 = require("@angular/http");
const common_1 = require("@angular/common");
const platform_browser_dynamic_1 = require("@angular/platform-browser-dynamic");
const main_1 = require("./containers/main");
const app_routes_1 = require("./app.routes");
/* Here we import services */
const helper_data_service_1 = require("./services/helper-data-service");
const user_data_service_1 = require("./services/user-data-service");
const actions_1 = require("./actions");
const ng2_smart_table_1 = require("ng2-smart-table");
class MyLocalization extends common_1.NgLocalization {
getPluralCategory(value) {
if (value < 5) {
return 'few';
}
}
}
let AppModule = class AppModule {
};
AppModule = __decorate([
core_1.NgModule({
imports: [
platform_browser_1.BrowserModule,
forms_1.FormsModule,
router_1.RouterModule,
forms_1.ReactiveFormsModule,
app_routes_1.APP_ROUTER_PROVIDERS,
http_1.HttpModule,
ng2_smart_table_1.Ng2SmartTableModule,
ng2_redux_1.NgReduxModule,
],
declarations: [
main_1.default,
app_routes_1.APP_DECLARATIONS,
],
bootstrap: [main_1.default],
providers: [
{ provide: common_1.APP_BASE_HREF, useValue: '/' },
{ provide: common_1.LocationStrategy, useClass: common_1.HashLocationStrategy },
{ provide: common_1.NgLocalization, useClass: MyLocalization },
ng2_redux_1.DevToolsExtension,
actions_1.ACTION_PROVIDERS,
// Service1, again services here
helper_data_service_1.HelperDataService,
user_data_service_1.UserDataService,
]
})
], AppModule);
platform_browser_dynamic_1.platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule);
//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJmaWxlIjoiYXBwLmpzIiwic291cmNlUm9vdCI6IiIsInNvdXJjZXMiOlsiYXBwLnRzIl0sIm5hbWVzIjpbXSwibWFwcGluZ3MiOiI7Ozs7Ozs7QUFBQSw0QkFBMEI7QUFDMUIsMEJBQXdCO0FBQ3hCLHVCQUFxQjtBQUNyQiwrQkFBNkI7QUFDN0Isd0NBQXlDO0FBQ3pDLHlDQUFzRTtBQUN0RSxnRUFBd0Q7QUFDeEQsMENBR3dCO0FBRXhCLDRDQUE2QztBQUM3Qyx3Q0FBMkM7QUFDM0MsNENBS3lCO0FBRXpCLGdGQUEyRTtBQUUzRSw0Q0FBcUM7QUFDckMsNkNBQXNFO0FBRXRFLDZCQUE2QjtBQUM3Qix3RUFBaUU7QUFDakUsb0VBQTZEO0FBRTdELHVDQUE2QztBQUU3QyxxREFBc0Q7QUFHdEQsb0JBQXFCLFNBQVEsdUJBQWM7SUFDeEMsaUJBQWlCLENBQUMsS0FBVTtRQUN6QixFQUFFLENBQUMsQ0FBQyxLQUFLLEdBQUcsQ0FBQyxDQUFDLENBQUMsQ0FBQztZQUNiLE1BQU0sQ0FBQyxLQUFLLENBQUM7UUFDaEIsQ0FBQztJQUNKLENBQUM7Q0FDSDtBQThCRCxJQUFNLFNBQVMsR0FBZjtDQUFrQixDQUFBO0FBQVosU0FBUztJQTVCZCxlQUFRLENBQUM7UUFDUixPQUFPLEVBQU87WUFDWixnQ0FBYTtZQUNiLG1CQUFXO1lBQ1gscUJBQVk7WUFDWiwyQkFBbUI7WUFDbkIsaUNBQW9CO1lBQ3BCLGlCQUFVO1lBQ1YscUNBQW1CO1lBQ25CLHlCQUFhO1NBRWQ7UUFDRCxZQUFZLEVBQUU7WUFDWixjQUFJO1lBQ0osNkJBQWdCO1NBQ2pCO1FBQ0QsU0FBUyxFQUFFLENBQUUsY0FBSSxDQUFFO1FBQ25CLFNBQVMsRUFBRTtZQUNULEVBQUUsT0FBTyxFQUFFLHNCQUFhLEVBQUUsUUFBUSxFQUFFLEdBQUcsRUFBRTtZQUN6QyxFQUFFLE9BQU8sRUFBRSx5QkFBZ0IsRUFBRSxRQUFRLEVBQUUsNkJBQW9CLEVBQUU7WUFDN0QsRUFBRSxPQUFPLEVBQUUsdUJBQWMsRUFBRSxRQUFRLEVBQUUsY0FBYyxFQUFFO1lBQ3JELDZCQUFpQjtZQUNqQiwwQkFBZ0I7WUFDcEIsbUNBQW1DO1lBQy9CLHVDQUFpQjtZQUNqQixtQ0FBZTtTQUNoQjtLQUNGLENBQUM7R0FDSSxTQUFTLENBQUc7QUFFbEIsaURBQXNCLEVBQUUsQ0FBQyxlQUFlLENBQUMsU0FBUyxDQUFDLENBQUMifQ==
\ No newline at end of file
"use strict";
const router_1 = require("@angular/router");
const main_routes_1 = require("./containers/main.routes");
exports.routes = [
...main_routes_1.MainRoutes
];
exports.APP_DECLARATIONS = [
...main_routes_1.MainDeclarations
];
exports.APP_ROUTER_PROVIDERS = router_1.RouterModule.forRoot(exports.routes);
//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJmaWxlIjoiYXBwLnJvdXRlcy5qcyIsInNvdXJjZVJvb3QiOiIiLCJzb3VyY2VzIjpbImFwcC5yb3V0ZXMudHMiXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IjtBQUFBLDRDQUFnRDtBQUVoRCwwREFDaUM7QUFFcEIsUUFBQSxNQUFNLEdBQUc7SUFDcEIsR0FBRyx3QkFBVTtDQUNkLENBQUM7QUFFVyxRQUFBLGdCQUFnQixHQUFHO0lBQzlCLEdBQUcsOEJBQWdCO0NBQ3BCLENBQUM7QUFFVyxRQUFBLG9CQUFvQixHQUFHLHFCQUFZLENBQUMsT0FBTyxDQUFDLGNBQU0sQ0FBQyxDQUFDIn0=
\ No newline at end of file
"use strict";
class AppSettings {
static get API_ENDPOINT() {
return 'http://localhost/angular/eepal-front/drupal';
// return 'http://localhost/drupal-8.2.5';
// return 'http://eepal.dev/drupal';
// return 'http://eduslim2.minedu.gov.gr/drupal';
}
}
exports.AppSettings = AppSettings;
//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJmaWxlIjoiYXBwLnNldHRpbmdzLmpzIiwic291cmNlUm9vdCI6IiIsInNvdXJjZXMiOlsiYXBwLnNldHRpbmdzLnRzIl0sIm5hbWVzIjpbXSwibWFwcGluZ3MiOiI7QUFBQTtJQUNVLE1BQU0sS0FBSyxZQUFZO1FBQzNCLE1BQU0sQ0FBQyw2Q0FBNkMsQ0FBQztRQUMzRCxnREFBZ0Q7UUFDaEQsMENBQTBDO1FBQzFDLHVEQUF1RDtJQUNwRCxDQUFDO0NBQ0g7QUFQRCxrQ0FPQyJ9
\ No newline at end of file
export class AppSettings {
public static get API_ENDPOINT(): string {
return 'http://localhost/dist';
// return 'http://localhost/drupal-8.2.5';
// return 'http://eepal.dev/drupal';
// return 'http://eduslim2.minedu.gov.gr/drupal';
return 'http://localhost/angular/eepal-front/drupal';
// return 'http://localhost/drupal-8.2.5';
// return 'http://eepal.dev/drupal';
// return 'http://eduslim2.minedu.gov.gr/drupal';
// return 'http://localhost/drupal-8.2.5';
// return 'http://eepal.dev/drupal';
// return 'http://eduslim2.minedu.gov.gr/drupal';
}
}
......@@ -12,7 +12,6 @@ import {
import {RouterModule} from '@angular/router';
import { HttpModule } from '@angular/http';
import {
APP_BASE_HREF,
HashLocationStrategy,
......@@ -27,18 +26,27 @@ import { APP_ROUTER_PROVIDERS, APP_DECLARATIONS } from './app.routes';
/* Here we import services */
import {HelperDataService} from './services/helper-data-service';
//import {UserDataService} from './services/user-data-service';
import {AmkaCheckService} from './services/amkacheck-service';
//import {UserDataService} from './services/user-data-service';
import { ACTION_PROVIDERS } from './actions';
import Home from './components/home';
import { Ng2SmartTableModule } from 'ng2-smart-table';
import HeaderComponent from './components/header/header.component';
import NavbarComponent from './components/navbar/navbar.component';
import MainComponent from './components/main/main.component';
import FooterComponent from './components/footer/footer.component';
class MyLocalization extends NgLocalization {
getPluralCategory(value: any) {
if (value < 5) {
......@@ -56,7 +64,8 @@ class MyLocalization extends NgLocalization {
APP_ROUTER_PROVIDERS,
HttpModule,
Ng2SmartTableModule,
NgReduxModule
NgReduxModule,
],
declarations: [
Main, FooterComponent, HeaderComponent, NavbarComponent, MainComponent,
......@@ -71,7 +80,9 @@ class MyLocalization extends NgLocalization {
ACTION_PROVIDERS,
//Service1, again services here
HelperDataService,
//UserDataService,
AmkaCheckService,
]
})
class AppModule {}
......
"use strict";
var __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {
var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.decorate === "function") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);
else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;
return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;
};
var __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {
if (typeof Reflect === "object" && typeof Reflect.metadata === "function") return Reflect.metadata(k, v);
};
const core_1 = require("@angular/core");
const http_1 = require("@angular/http");
const student_1 = require("../students/student");
const app_settings_1 = require("../../app.settings");
let Form3 = class Form3 {
constructor(http) {
this.http = http;
this.student = new student_1.Student(0, '', '', '', '', 1);
}
onSubmit(studentform) {
let headers = new http_1.Headers({
//"Authorization": "Basic cmVzdHVzZXI6czNjckV0MFAwdWwwJA==", // encoded user:pass
"Authorization": "Basic bmthdHNhb3Vub3M6emVtcmFpbWU=",
"Accept": "*/*",