Προσωπικά Στοιχεία Μαθητή

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία του μαθητή και στη συνέχεια επιλέξτε Συνέχεια. Προσοχη! Παρακαλώ να συμπληρώσετε τα στοιχεία ακριβώς όπως είναι στον τελευταίο τίτλο κτήσης απολυτηρίου/ πτυχίου του μαθητή.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται ψηφία ή άλλοι μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται ψηφία ή άλλοι μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται ψηφία ή άλλοι μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται ψηφία ή άλλοι μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται ψηφία ή άλλοι μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται ψηφία ή άλλοι μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Η ημερομηνία γέννησης πρέπει να είναι της μορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Η ημερομηνία γέννησης πρέπει να είναι της μορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται γράμματα αλφαβήτου ή μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!

Η επιλογή από αυτή τη λίστα είναι απαραίτητη!

Η επιλογή από αυτή τη λίστα είναι απαραίτητη!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Επιτρέπονται μόνο ψηφία σε αυτό το πεδίο!
Εισοδηματικά κριτήρια
{{criter$.name}}
Κοινωνικά κριτήρια

Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω κριτήρια πληρούνται για εσάς. Οι επιλογές σας επέχουν θέση υπέυθυνης δήλωσης. Θα πρέπει να προσκομίσετε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο σχολείο εγγραφής σας, όταν σας ζητηθεί.

{{criter$.name}}