• Γιάννης Δαγκουλής's avatar
  Merge branch 'AngularTaxisAuthentication' into 'AngularTaxisAuthentication' · 76b32fde
  Γιάννης Δαγκουλής authored
  # Conflicts:
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/README.md
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/jsonapi.info.yml
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/jsonapi.routing.yml
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/jsonapi.services.yml
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Context/CurrentContext.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Context/FieldResolver.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Controller/EntityResource.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Controller/RequestHandler.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/EventSubscriber/DefaultExceptionSubscriber.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Exception/EntityAccessDeniedHttpException.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Exception/UnprocessableHttpEntityException.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/JsonApiSpec.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/JsonapiServiceProvider.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/LinkManager/LinkManager.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/ConfigEntityNormalizer.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/EntityAccessDeniedHttpExceptionNormalizer.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/EntityNormalizer.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/EntityReferenceFieldNormalizer.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/FieldItemNormalizer.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/FieldNormalizer.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/HttpExceptionNormalizer.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/RelationshipItemNormalizer.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/RelationshipNormalizer.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/Value/FieldNormalizerValueInterface.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Normalizer/Value/JsonApiDocumentTopLevelNormalizerValue.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Query/QueryBuilder.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/ResourceResponse.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Routing/Param/Filter.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Routing/Param/OffsetPage.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Routing/Param/Sort.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Routing/RouteEnhancer.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/src/Routing/Routes.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Functional/JsonApiFunctionalTest.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Functional/JsonApiFunctionalTestBase.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Kernel/Controller/EntityResourceTest.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Kernel/JsonapiKernelTestBase.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Kernel/Normalizer/JsonApiDocumentTopLevelNormalizerTest.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Unit/Context/FieldResolverTest.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Unit/LinkManager/LinkManagerTest.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Unit/Normalizer/EntityReferenceFieldNormalizerTest.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Unit/Normalizer/Value/JsonApiDocumentTopLevelNormalizerValueTest.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Unit/Routing/Param/FilterTest.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Unit/Routing/Param/OffsetPageTest.php
  #  dist/iekserver/modules/ready/jsonapi/tests/src/Unit/Routing/Param/SortTest.php
  76b32fde
Name
Last commit
Last update
dist/iekserver Loading commit data...
myschool Loading commit data...
source Loading commit data...
.bootstraprc Loading commit data...
.gitignore Loading commit data...
README.md Loading commit data...
README_epal.md Loading commit data...
package.json Loading commit data...
package_v01_170210a.json Loading commit data...
package_v02_170210b_ok_compiling.json Loading commit data...
package_v02_170210c_ok_latest_versions_upgrade.json Loading commit data...
tsconfig.json Loading commit data...
webpack.config.js Loading commit data...